Marc legal del sector eqüestre a Catalunya


Presentació

Aquest curs està format principalment per extractes de Lleis i Decrets, tot i que també incorpora aportacions aclaridores d’alguns conceptes. Els documents no són l’únic marc de referència normatiu. En última instància, l’interessat haurà d’interpretar ell mateix les Lleis explicades i consultar amb l’especialista que correspongui el tema que vulgui tractar.

En la part final del curs, s’exposen diferents documents tipus que poden servir de guia per resoldre qüestions contractuals. Aquest documents són únicament exemples i no tenen necessàriament validesa jurídica.

Objectius

L’objectiu d’aquest curs és donar una visió general de les diferents lleis que estan relacionades amb el món del cavall, ja que aquest és un sector complexa que gira en torn de l’esport, de la ramaderia i també del turisme. Per tant, en aquest sector estan implicades les administracions locals, autonòmiques i estatals, amb les seves corresponents regidories, conselleries i ministeris.

Destinataris

 • Particulars o aficionats del món del cavall que vulguin entendre millor les diferents lleis que regulen el sector, així com quines són les seves obligacions com a propietaris de cavalls.
 • Professionals del món del cavall que vulguin conèixer amb més profunditat el marc legal del sector eqüestre a Catalunya.
 • Qualsevol altra persona interessada en aquesta temàtica.

Durada i organització del contingut del curs

El curs està format per un document principal i altres arxius complementaris amb Lleis, Decrets i altres tipus de documents.

La durada del curs depèn del nivell d’aprofundiment que es vulgui arribar en la lectura dels documents auxiliars. De fet, aquests arxius són més aviat documents de referència que poden estar subjectes als canvis legislatius.

Dins de la plataforma d’aprenentatge es poden trobar tots aquests altres documents agrupats per número de secció, igual que en el document principal.

La lectura del text principal i una revisió ràpida de les Lleis que més ens interessin pot portar entre 4 i 8 hores, tot i que la durada del curs s’estima en 20 hores aproximades.

Mòduls formatius

MF1501. L’esport a Catalunya

 • L’esport a Catalunya.
 • Els professionals de l’esport a Catalunya.
 • Àmbit d’aplicació del Decret 68/2009, de 28 d’abril.
 • Processos especials.
 • Estudis o titulacions previstes per la Llei de les professions de l’esport.
 • Competències de cadascuna de les titulacions.
 • Habilitació per a l’exercici dels animadors o monitors esportius professionals i dels entrenadors professionals.
 • Titulacions dels ensenyaments esportius de règim especial i titulacions federatives.
 • Tractament que fa la Llei de les professions de l’esport del voluntariat.
 • Tractament que fa la Llei de les professions de l’esport dels professionals de fora de Catalunya.
 • Règim sancionador i entrada en vigor de la Llei.
 • Estat actual de la Llei de les professions de l’esport a Catalunya.
 • Les entitats esportives a Catalunya.

MF1502. La formació eqüestre a Catalunya

 • Conceptes sobre formació.
  • Formació reglada.
  • Formació federativa.
  • Formació no reglada.
 • La formació professional reglada vinculada al sector eqüestre.
  • Formació professional.
   • Activitats físiques i esportives.
   • Agrària.
  • Ensenyaments esportius.
  • Qualificacions professionals.
   • Activitats físiques i esportives.
   • Agrària.
 • Els centres de formació de professionals.
 • Els professors de formació professional.

MF1503. Organització i comercialització de rutes a cavall

 • Requisits legals per organitzar rutes a cavall a Catalunya.
  • Empresa organitzadora.
  • Assegurances.
 • Perfils professionals requerits.
  • Director esportiu.
  • Monitor responsable de l’execució de la ruta.
 • Altres consideracions.
 • Comercialització d’activitats de turisme actiu.

MF1504. Normativa equinoteràpia i activitats eqüestres adaptades

 • Equinoteràpia i activitats eqüestres adaptades.
  • Introducció i definicions.
  • Persones implicades en l’equinoteràpia.
  • Vies per a la pràctica de l’equinoteràpia.
 • Normativa hipoteràpia Federació Catalana Hípica.
  • Definició.
  • Tràmits administratius.
  • Obligacions.
  • Instal·lacions.
  • Personal capacitat.
  • Cavalls.

MF1505. Pòlisses de RC i d’accidents personals

 • Pòlisses de RC i d’accidents personals.

MF1506. Regulació de les explotacions equines

 • Regulació de les explotacions equines.
 • Condicions genèriques d’ubicació.
 • Condicions generals de les instal·lacions.
 • Condicions higienicosanitàries.
 • Condicions per garantir el benestar animal.
 • Registre d’explotacions equines.
 • Llibre d’explotació.
 • Explotacions existents i noves explotacions.

MF1507. La identificació equina a Catalunya

 • Regulació de la identificació equina.
 • Elements del nou sistema d’identificació equina.
 • Terminis establerts per a la identificació dels èquids.
 • Documents d’identificació.
 • Targeta de moviment d’èquids.

MF1508. Normativa de transport de cavalls

 • Registre de transportistes i mitjans de transport d’animals vius.
 • Com s’han de transportar els cavalls?
 • Quina documentació cal portar durant el transport?

MF1509. Classificació catalana d’activitats econòmiques

 • Classificació catalana d’activitats econòmiques.
 • Secció A: Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca.
 • Secció N: Activitats administratives i serveis auxiliars.
 • Secció R: Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment.
 • Secció P: Educació.

MF1510. Modificació dels usos d’una finca i turisme rural

 • Modificació dels usos d’una finca en sòl no urbanitzable a equipaments o activitats de restauració.
 • Turisme rural.

MF1511. Formularis, contractes i altres documents

 • Formularis i contractes tipus.
 • Noves lleis i documents que s’han incorporat recentment a la normativa vigent.

Titulació

L’alumne que participi en el curs obtindrà…

 • Certificat d’Equus Formació en Aspectes legals i normatius del sector eqüestre a Catalunya.

Idioma del curs

 • Temari online: català.
 • Seguiment online i tutoria: català i castellà.

Instructors

Avatar
Informàtic de professió des de 1985, el meu perfil professional combina l'interès per la tecnologia amb la meva passió pels cavalls i la docència. La meva formació eqüestre inclou, entre altres, els estudis d'Experto Profesional en Gestión del Turisme Ecuestre de la UNED i Tècnic Esportiu en les Disciplines Hípiques de Resistència, Orientació i Turisme Eqüestre. Apassionat de les rutes a cavall, he exercit de professor d'equitació a Cavalls Pintats i també com a professor especialista en hípica a l'Escola Joviat de Manresa durant sis cursos acadèmics. He realitzat nombrosos cursos i clínics relacionats amb els cavalls i actualment estic cursant els estudis de Psicologia. La meva forma d'entendre l'equitació passa per racionalitzar els conceptes i ensenyar als meus alumnes els motius pels quals s'han d'utilitzar les ajudes d'una determinada forma, relacionant-ho amb la forma de moure's del cavall. Per ampliar aquesta informació, poden consultar el meu perfil de Linkedin a https://www.linkedin.com/in/josepclosas/